ជីវប្រវត្តិ ឯកឧត្តម ខុង រឿមវង្សសនិទ្ធ ដែលត្រូវជាឪពុកធំ របស់ លោកជំទាវ ខុង លីស៊ីអាណា

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ខុង រឿមវង្សសនិទ្ធ កើតនៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩២៦ នៅខេត្តបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា។

សូមចូលរួម ទស្សនា និង សណ្តាប់ ពី ជីវប្រវត្តិ ឯកឧត្តម ខុង រឿមវង្សសនិទ្ធ ដែលត្រូវជាឪពុកធំ របស់ លោកជំទាវ ខុង លីស៊ីអាណា! ៖