គួរអានបន្តិចដែល! ព្រោះវាអាចជួយអ្នក និងក្រុមគ្រួសារជៀសផុតពីវិរុសកូវីដ-១៩ បម្លែងថ្មី

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកស្រី វណ្ណឌីន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញមកពន្យល់អំពី វិរុសកូវីដ១៩ បម្លែងថ្មី (New variant of Covid-19 virus) ដែលក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានការចែកចាយព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ១៩ បម្លែងថ្មីនេះ ហើយក៏ជាចម្ងល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងថា តើវិរុសបម្លែងថ្មី គឺជាអ្វីទៅ ?

ដោយសារការព្រួយបារម្ភ និងមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តមាននៃវីរុសកូវីដ១៩ បម្លែងថ្មី លោកស្រី វណ្ណឌីន សូមចូលរួមចែករំលែកនូវព័ត៌មានសម្រាប់ការយល់ដឹង ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដើម្បីជាទុនក្នុងការយល់ដឹង និងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ក្នុងកិច្ចការពារការចម្លងនៃវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះ ទោះជាវីរុសកូវីដ១៩នេះ មានការបម្លែងទៅជាទម្រង់បែបណាក៏ដោយ ដែលមានជាសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖