តោះអ្នកណាមិនទាន់ដឹង​អំពី​អាហារ​ដែលមានថាមពលខ្លះ?

អត្ថបទសុខភាព៖ បើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផេកហ្វេសប៊ុកក្រសួងអប់រំ បានសរសេរបង្ហោះនៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូនេះថា អាហារថាមពលជាផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់ជំនួយដល់សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្នុងការបង្រៀននិងរៀន

ផ្ទាំងរូបភាពនេះអាចស្វែងរកបាននៅបណ្ណាគារគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ នៅតាមបណ្ណាគារផ្សេងៗ និងនៅតាមទីផ្សារដែលនៅជិតលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនង ០១១ ៨៩ ០៩ ០៩ និង ០២៣ ៦៣ ៦៣ ០៣៣,​ Facebook page គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ Publishing and Distribution House

Image may contain: food